تغذیه ماهی خاویار

Sturgeon

نیازهای تغذیه ای Nutrient Requirement :

به علت افزایش علاقه کارگاه های تکثیر دولتی به تولید بچه ماهی خاویاری جهت رها سازی به آب های طبیعی و مزارع تجاری برای تولید گوشت و خاویار به اطلاعات تغذیه و غذادهی این ماهیان شدیداً نیاز می باشد. تا کنون سه دوره از مقلات تحلیلی در مورد تغذیه ماهیان خاویاری چاپ شده است.

پروتئین و اسیدهای آمینه Protein & Amino acids :

مقدار پروتئین مورد نیاز برای رشد بهینه و بیشینه ماهی خاویاری سیبری و ماهی خاویاری سفید به ترتیب 40% و 50% می باشد. انرژی Energy : اطلاعات کمی در مورد مصرف و توزیع انرژی ، میزان انرژی ترکیبات غذایی و نیاز انرژی ماهیان خاویاری تحت شرایط پرورشی وجود دارد. 2/3% تا 2/5% از انرژی غذا صرف تولید مدفوع می شود و با افزایش مقدار جیره روزانه مقدار هدر روی انرژی غذا به صورت ازت دفعی کاهش می یابد. در شرایط تغذیه با حداکثر جیره روزانه به طور متوسط ، 9/64% انرژی قابل متابولیسم صرف متابولیسم و 1/35% صرف رشد می شود.

لیپیده و اسیدهای چرب Lipids & Fatty acids :

ماهیان خاویاری که با جیره حاوی 8/25% تا 7/35% چربی تغذیه شده بودند ، رشد سریع و راندمان تغذیه بالاتری را نشان دادند که می تواند مبین این موضوع باشد که این ماهیان می توانند جیره های با چربی تا سطح 7/35% را به طورموٌثر مصرف کنند.

کربوهیدرات ها Carbohydrates:

توانایی ماهی خاویاری سفید برای مصرف کربوهیدرات ها با سایر گونه های ماهی تفاوت دارد. تاس ماهی سفید، D- گلوکز و مالتوز را بهتر از دکسترین ، نشاسته خام ذرت ، فروکتوز ، سوکروز و لاکتوز مصرف می کند. علاوه بر این مصرف D – گلوکز و نشاسته خام ذرت در تغذیه مداوم در مقایسه با تغذیه وعده ای بهبود می یابد.

ویتامین ها و مواد معدنی Vitamins & Minerals:

اخیراً نیاز ماهیان خاویاری به سه ویتامین ( کولین ، ویتامین C ، ویتامین E ) ویک ماده معدنی (سلنیوم) تعیین شده است. جیره های ماهیان پرواری Grow-out Diet: هیچ جیره استاندارد عملی برای تاس ماهیان در حال رشد در ایران وجود ندارد. چند جیره غذایی به وسیله پرورش دهندگان و کارخانه های غذا سازی تهیه شده است ولی این جیره ها هنوز در مرحله تحقیقاتی قرار دارند. بسیاری از پرورش دهندگان تاس ماهیان از جیره های تجاری شرکت بیومار فرانسه موجود در بازار استفاده می کنند. ویا از جیره های آزاد ماهیان با اعمال تغییرات یا بدون تغییرات استفاده می کنند.

تغذیه ماهی قزل آلا

اشتراک گذاری

یک نظر دهید