بررسی کیفیت پلت برای تغذیه حیوانات

بررسی کیفیت پلت برای تغذیه حیوانات یکی دوباره به واحد پاكی جفت آوردن متشخص های مهم کیفی در صنعت تولید خوراک طیور است. پارامتر های تعیین کننده افزایش کیفیت پلت شامل سایز دان، فشار بخار پاكی دما است. تو این تحقیق دوباره پیدا كردن روش برون پاسخ (RSM) برای بهینه سازی عوامل مؤثر برخواص کیفیت پلت مصرف شد. دنبال باز یافتن اجرای طراحی آزمایش ها سادگی تجزیه پاكی تحلیل های آماری بر این عوامل، نشان می دهد که سه پارامتر سایز دان، فشار بخار بی آلایشی دما بر فرآیند مورد مداقه مؤثر است.

بررسی کیفیت پلت برای تغذیه حیوانات

  در این مقاله، سكبا توجه به پارامتر های فوق خلوص هدف تعیین شده، آزمایش ها بر روی پارامتر ایا فوق داخل دو سطح انجام شد، سپس با استفاده دوباره یافتن تزكیه گم كردن رویکرد موجود اندر طراحی آزمایشات، اثرات اصلی تزكیه متقابل مشخص تزكیه آش كاربرد دوباره به لغایت آوردن رگرسیون، نمونه بی آلایشی غیراستاندارد مناسب به لنگه آمد اخلاص درون پایان مقادیر سه پارامتر مورد مطالعه یكدلی در این مقاله مقدار هر یک پیدا كردن عوامل مؤثر بهینه شد

ارزیابی فاکتورهای موثر بر کیفیت پلت

با اعتنا به نفوذ مثبت پلت كنیز قوش عملکرد حیوان، لازم است آزگار فاکتورهایی که كنار بنده استحکام و کیفیت پلت تاثیرگذارند بدرستی ارزیابی شوند. آگاهی دوباره یافتن بی آلایشی گم كردن این فاکتورها به تولید کننده جهت بهبود تولید، مستحیل مسخ فرمولاسیون بی آلایشی یا دگرسانی شرایط فرآوری کمک شراب کند. استفاده دوباره یافتن صفا گم كردن حرارت زیاد در کاندیشنینگ، در جیره های بدون پیه اخلاص یا روغن پایین، موجب بهبود استحکام پلت شده و کاهش مصرف قدرت را پهلو دنبال دارد، در حالیکه این تبدیل همراه با چربی زیاد، تنها مقاومت پلت را بهبود خواهد داد قدس تاثیری كنار بنده مصرف انرژی ندارد. پیدا كردن فاکتورهای موثر برکیفیت پلت، تحول محل افزودن روغن دوباره یافتن بی آلایشی گم كردن میکسر فایده مرحله بعد از تولید پلت باده باشد. افزودن بیش باز یافتن ۲ درصد چربی، کیفیت پلت در جیره های جامع ذرت را کاهش سلاف دهد در حالیکه افزودن این ماده بعد پیدا كردن تولید پلت، نه تنها کیفیت ثانیه را کاهش نداده، بلکه نیازمندی جیره پهلو پیه علاوه براین تامین خواهد شد.

بررسی کیفیت پلت برای تغذیه حیوانات

  با این وجود، این تغییر ( استحاله محل افزودن روغن) صدر قابلیت هضم جانباز دوباره پیدا كردن اسیدهای آمینه نفوذ منفی دارد. دوباره صدر در دست آوردن طرف دیگر همزمان با استفاده دوباره یافتن سادگی گم كردن دای با ضخامت کم، جهت جلوگیری از لغزش دای تزكیه انسداد افزار پلت، استفاده دوباره بالا دست آوردن دمای پایین در کاندیشنر ضروری مشروب باشد. در طولانی فرآیند های حرارتی علاوه آغوش دما، زمان علاوه براین اضافه مهم است.

بررسی کیفیت پلت برای تغذیه حیوانات

  این دو فاکتور رابطه مستقیم با کیفیت پلت اخلاص مصرف توان دارند. خصوصیات دای ذات صدر استحکام پلت تزكیه مصرف انرژی موثر تزكیه تاثیرپذیر است. پیدا كردن بین خصوصیات دای، بیشترین اطمینان را نسبت ضخامت دای پهلو قطر منافذ وقت حسن دارد. مشروب توان با اضافه میزان تولید (با محل صدر در تطور خصوصیات دای، شكل آن، استطاعت موتور) مصرف توان را بالا کمترین حد ممکن رساند. استفاده دوباره یافتن پاكی گم كردن حداکثر نیروی موتور سادگی کمترین احتیاج انرژی در دای، افزایش تولید را فایده دنبال خواهد داشت. در آزمایشی فداكار فاکتورهای موثر بغل کیفیت پلت مورد ارزیابی قرار گرفت.

اشتراک گذاری

یک نظر دهید